Pomiary geodezyjne Grajewo

Zgodnie z prawem ujętym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Art. 43. 1. obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w Art. 29 ust. 1:

  • pkt. 19a) sieci: elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne,
  • pkt. 20) przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne,
  • pkt. 20a) telekomunikacyjne linie kablowe,
  • pkt. 20b) kanalizacja kablowa

podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.

Na czym polega tyczenie obiektów budowlanych?

Tyczenie to zespół czynności pomiarowych (geodezyjnych) mających na celu wskazanie w terenie lub na realizowanym obiekcie punktów o założonym położeniu w układzie odniesienia oraz oznaczenie tych punktów w sposób tymczasowy lub trwały.

Tyczenie obiektów budowlanych służy wyniesieniu planu budynku na działce budowlanej.

Warunkiem prawnego wytyczenia budynku na działce budowlanej jest posiadanie pozwolenia na budowę.

Podstawą do geodezyjnego wytyczenia obiektu na gruncie jest mapa do celów projektowych. Mapa do celów projektowych jest nieodzownym załącznikiem pozwolenia na budowę.

Prace związane z tyczeniem obiektów budowlanych wykonywane są przed rozpoczęciem budowy.

Efektem wytyczenia obiektu budowlanego na działce budowlanej powinno być takie usytuowanie obiektu, aby było ono zgodne z projektem budowlanym i z zachowaniem położenia obiektów istniejących względem projektowanych.

Tyczenie obiektów budowlanych na zasadzie w/w rozporządzenia mogą wykonywać geodeci posiadający ku temu specjalne uprawnienia, o których mowa w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

< p class="text-3-5">Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
  • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz.U). Nr 25, poz. 133).