Mapy do celów projektowych Grajewo

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem powstałym na bazie mapy zasadniczej. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Mapy do celów projektowych – są niezbędne do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Mapa taka powinna być wykonana jako kopia aktualnej mapy zasadniczej lub innej przyjętej wcześniej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Mapa zasadnicza (MAPA NIEAKTUALIZOWANA) – zgodnie z art.2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. Mapa zasadnicza jest wykonywana w skalach 1:500 – 1:1000 dla obszarów wysokozurbanizowanych (duże zagęszczenie obiektów stanowiących treść mapy np. gęsta zabudowa lub duża ilość urządzeń podziemnych), 1:1000 – 1:2000 dla obszarów średniozurbanizowanych i 1:5000 dla zwartych obszarów rolnych i leśnych. W przypadkach bardzo dużego zagęszczenia obiektów naziemnych i podziemnych wykonuje się mapy w skali 1:250 (np rejon Metra warszawskiego). Skala powinna być tak dobrana, żeby mapa była przejrzysta i czytelna. Treść mapy zasadniczej obejmuje dane o: – ewidencji gruntów i budynków (katastrze), – zagospodarowaniu terenu (ulice, drzewa, obiekty użyteczności publicznej), – podziemnym, naziemnym i nadziemnym uzbrojeniu terenu (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu), – ukształtowaniu terenu (wysokości szczegółów sytuacyjnych, formy ukształtowania terenu). Mapa zasadnicza nieaktualizowana nie może służyć do celów projektowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę (budynków, sieci itp.)!!!!!!!!!!!!!!!. Istnieje możliwość projektowania remontów obiektów budowlanych na wektoryzacji mapy zasadniczej. Mapę zasadniczą możemy zamówić w wersji drukowanej lub cyfrowej (dwg, dxf). Na mapie zasadniczej musi być adnotacja urzędu, że mapa nie może służyć do celów projektowych!.

Tekst pochodzi z: https://poradnikprojektanta.pl/mapa-do-celow-projektowych/